Obchodní podmínky

Kompletní znění obchodních podmínek:

  1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) Cestovatelského spolku, se sídlem Jabloňová 877, 755 01 Vsetín, IČ 06297498, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 16073  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji vstupenek na festivaly, přednášky, semináře a jiné akce pořádané Cestovatelským spolkem a prodej služeb a dalšího zboží.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit, či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Fyzická či právnická osoba (dále jen „kupující“) nákupem stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

1.4. Pokud není stanoveno zvláštními obchodními podmínkami jinak, platí tyto obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej přímí i prostřednictvím webového rozhraní.

  1. Kupní smlouva

2.1. Kupující objednává vstupenky, služby či zboží odesláním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní nebo osobně.

2.2. Při registraci na webovém rozhraní je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.3. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

2.4. Registrační formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. registraci účastníka,

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny.

2.5. Kupující nemá nárok na dodání úplných vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.

  1. Postup nákupu a platební podmínky

3.1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé akce jednotlivě. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím webového rozhraní je platba za vstupenku možná prostřednictvím platebního systému.

3.2. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

3.3. Nezaplacením kupní ceny při platbě hotově nejpozději 30 minut před začátkem akce automaticky zaniká kupní smlouva odstoupením prodávajícího.

3.4. Plnění kupní ceny je možné pouze v českých korunách nebo v eurech.

3.5. Prodávající informuje kupujícího o přijetí plnění po připsání příslušné částky dle bodu 3.3 těchto podmínek posláním zprávy elektronické komunikace na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v registračním formuláři.

3.6. Kupní smlouva se vztahuje pouze na účast na akci, tj. nevztahuje se na rezervaci místa.

  1. Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Nákupem vstupenky, služby či zboží vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím.

4.2. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím a podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání.

4.3. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4. V případě zrušení akce z důvodu vyšší moci (např. extrémních klimatických podmínek) nemá kupující, s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady prodávajícím, právo na vrácení kupní ceny.

4.5. Prodávajícímu je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání.

  1. Odstoupení od smlouvy

5.1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je Cestovatelským spolkem poskytováno v určeném termínu.

  1. Reklamační řád

Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u prodejce se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že je projekce zrušena nebo je nedokončena z důvodu vyšší moci a není odehráno alespoň 20 minut programu nebo podle důvodu v odst. 5 uvedeného níže.

Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).

V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného pomocí platebního systému, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, Kontaktovat prodávajícího a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodávajícímu jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodávající zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil prodávajícímu, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.

Prodávající se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail.

V případě, že již došlo ke konání akce, se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

  1. Ochrana osobních údajů

7.1. Odesláním registračního formuláře dává kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účely registrace a tvorbu prezentačních listin.

7.2. Odesláním registračního formuláře dává kupující souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů prodávajícím i jejich užitím pro komerční účely.

7.3. Návštěvník akcí uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akcí nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

7.4. Prodávající má povinnost zajistit ochranu osobních údajů získaných dle bodů 5.1 a 5.2 ve smyslu zabránění přístupu nepovolaným osobám a zpracovávat tyto osobní údaje pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami.

7.5 Podle zákona pro ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. Cestovatelský spolek garantuje, že svěřená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost. Všechny osobní údaje jsou utajeny a budou užívány pouze pro účely spojené s pořádáním akcí Cestovatelského spolku.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud právní poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se právní poměr řídí právem České republiky.

8.2. V ostatním se závazkový právní poměr řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.3. Kontaktní údaje prodávajícího:
8.3.1. adresa pro doručování: Cestovatelský spolek, se sídlem Jabloňová 877, 755 01 Vsetín;
8.3.2. adresa elektronické komunikace: info@cestfest.cz

8.3.3  Telefonní spojení: 775 356 239